Dyrt att flytta myndighetsjobb

apr 6, 2020 | Arbetsmarknad

Ökade kostnader, rekryteringsproblem och kompetenstapp. Men också nya möjligheter att utveckla verksamheten.
Det är några av resultaten av de senaste årens utflyttning av myndighetsjobb från Stockholmsregionen. I SOMMAR ÄR
det tre år sedan regeringen beslutade att delar av E-hälsomyndigheten skulle omlokaliseras från Stockholm till Kalmar. Sedan dess har en rad myndigheter fått helt eller delvis nya adresser.

För ungefär ett år sedan visade vi i en stor granskning att få medarbetare flyttar med när statliga myndighetsjobb omlokaliseras från Stockholm. En genomgång av de myndigheter som sedan dess har eller håller på att flytta sin verksamhet från Stockholm visar på liknande resultat. 
I skrivande stund är det 42 av 540 personer som har flyttat med eller har aviserat att de kommer att göra det, det vill säga cirka 8 av 100. Ytterligare några kommer att pendla under en övergångsperiod.

För några veckor sedan konstaterade Strålskyddsmyndigheten i en skrivelse till regeringen att flytten av delar av verksamheten från Solna till Katrineholm bland annat lett till färre inspektioner, ökade kostnader för lokaler, förlust av kompetens inom vissa områden och att det interna utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka. Men också att flytten har inneburit mer flexibla arbetsformer och nya valmöjligheter för personalen.

Sverker Härd, chef för Myndigheten för kulturanalys, berättar att även omlokaliseringen av hans myndighet från Stockholm till Göteborg har lett till kompetensförlust.

– En omlokalisering innebär alltid kompetensförlust. På sikt kommer den nya personalen att utveckla samma kompetens, men det kan ta några år, säger han.

– Göteborg är en utmärkt ort för att rekrytera utredare med den kompetensnivå som arbete vid myndigheten kräver. För vissa specifika kompetenser har det dock varit något svårare. Det gäller till exempel statistiker med erfarenhet av officiell statistik.

Liknande uppfattning har Catarina Eklundh Ahlgren som är tf generaldirektör för Inspektionen för Socialförsäkringen som även den har Göteborg som ny placeringsort.

– Rekryteringen av ny personal har gått mycket bra. Vi får väldigt många kvalificerade sökande till våra utannonserade tjänster och är mycket nöjda med de rekryteringar som vi har gjort. Men vissa personalkategorier är lite svårare att få tag på än andra.
*Hur länge dröjer det innan verksamheten är tillbaka på samma nivå som innan flyttbeslutet?

– Det är svårt att säga. Vår ekonomi hindrar att vi rekryterar personal i den takt som vi skulle vilja göra. Vi sitter till exempel med dubbla hyror under hela 2019 och har även ökade kostnader för resor. En omlokalisering leder dessutom till en massa kringinvesteringar som måste göras. Inget av detta får vi någon ekonomisk kompensation för, utan allt ska tas inom ram.

– Jag tror dock att vi på sikt har goda möjlighet att komma upp i samma produktion som tidigare, men det lär dröja några år. Vi kommer till exempel inte vara fullbemannade under 2020 och kanske inte ens under 2021.

*Vad har varit svårast med flytten?

– Att ta hand om medarbetarna i Stockholm på ett så bra sätt som möjligt. För de allra flesta innebär flyttbeslutet att de blir av med jobbet. Många är rotade på sådant sätt att det inte är ett alternativ att flytta till Göteborg. Dessutom måste medarbetare som inte vill flytta med numer själva säga upp sig, vilket innebär att de får sämre villkor än vad de skulle ha fått för några år sedan.
– Sedan januari i fjol, då vi fick besked om att vi ska flytta, har vi arbetat med att etablera oss i Göteborg samtidigt som vi har försökt att hålla i gång verksamheten i Stockholm, inte minst för att få till stånd en så bra kompetensövergång som möjligt. Det har varit oerhört slitsamt för både oss i ledningen och för medarbetarna.

Den 1 februari i år var flytten av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor från Stockholm till Växjö klar.

– I det stora hela har det gått relativt bra. Vi är nöjda. Vi sitter i fina lokaler i de centrala delarna av Växjö och har kunnat bemanna en hel del. Vi har även lyckats övertyga en del medarbetare att pendla under kortare eller längre tid för att underlätta överlämning av kunskap. Vi har haft en kompetensväxling som har varit över förväntan, säger generaldirektör Lena Nyberg.

*Vad har varit problem?

– När man tappar personal snabbare än vad man hinner rekrytera nya, vilket vi har gjort, tvingas man till kraftiga prioriteringar i verksamheten. Men det som vi har gjort, har vi gjort bra.

– Vi anställer väldigt duktiga och ambitiösa nya medarbetare. Men det är klart att vi har tappat erfarenhet av våra rutiner och politikområden. Men den bygger vi nu upp successivt.

*Hur länge dröjer det innan ni är tillbaka i samma kapacitet och produktion som innan?

– Det är väldigt svårt att säga. Men enligt Statskontoret, som har utvärderat tidigare myndighetsflyttar, tar det i allmänhet ett antal år. Det är också min bedömning.UTLOKALISERING AV STATLIGA myndighetsjobb från Stockholm är viktigt för att upprätthålla svenska folkets tillit till staten, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S). Men också för att staten ska kunna ta del av den kompetens som finns runt om i Sverige.
– Myndigheterna har goda möjligheter att hitta personal på de nya orterna.
Enligt flera generaldirektörer leder omlokalisering till ökade kostnader, rekryteringsproblem och kompetenstapp. Åtminstone i början.
– Vi har från början varit medvetna om att omlokaliseringarna kommer att vara förenade med en del extra kostnader. Tidigare erfarenheter visar också att stora delar av personalen väljer att inte flytta med. Men vi ser i vår dialog med berörda myndighetschefer att det går att hitta rätt kompetens på de nya orterna.
– Även om man tappar en del kompetens i samband med flytten, så bygger man snabbt upp ny.

*Är fler omlokaliseringar på gång?
– Vi kommer att fortsätta att driva omlokaliseringspolitiken. Men exakt hur vi ska gå till väga kommer vi att återkomma till.
Samtidigt som ni flyttar ut myndighetsjobb, lägger Arbetsförmedlingen ner kontor över hela landet.
– Det är väldigt sorgligt och en tragisk effekt av den budget som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade igenom.

*Vad gör regeringen åt det?
– Vi vidtar åtgärder för att upprätthålla statens närvaro. Vi har till exempel precis gett i uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga den statliga servicenärvaron och arbetar med att bygga ut servicekontorsreformen. Vi ska göra det vi kan för att statens servicenärvaro och Arbetsbetsförmedlingens tjänster ska finnas i hela landet.

SÅ MÅNGA FLYTTAR MED:Myndigheten för kulturanalys


Ingen av de 15 medarbetarna har valt att flytta med till Göteborg.Inspektionen för socialförsäkringen

Flytten pågår fortfarande. Av 60 medarbetare har 5 aviserat att de flyttar med till Göteborg. Några planerar att pendla under en övergångsperiod, bland annat för att underlätta kompetensöverföring.

Arbetsmiljöverket

Flytt av 20 tjänster från Stockholm till Mölndal. Ingen medarbetare har valt att flytta med.Svenska ESF-rådet

Den 1 december 2018 omlokaliserades delar av rådet, bland annat huvudkontoret, från Stockholm till Gävle. Totalt berördes 63 tjänster. 14 medarbetare följde med.Strålskyddsmyndigheten
53 tjänster har omlokaliserats från Solna till Katrineholm. 21 medarbetare har valt att flytta med eller att pendla till Katrineholm.Swedac

34 tjänster omlokaliseras till Borås. 3 medarbetare väntas flytta med.Kronofogden

35 tjänster har flyttats från Stockholmsområdet till kontoren i Kristianstad, Luleå och Sundsvall. Ingen medarbetare har valt att flytta med. Ytterligare 80 tjänster ska inom de kommande åren flyttas från Stockholmsområdet till andra delar av Sverige (Uppsala, Umeå, Falun, Kalmar, Visby och Östersund), vilket bland annat väntas leda till att kontoren i Täby och Handen läggs ner.Polarforskningsinstitutet

Omlokalisering till Luleå pågår. Av cirka 15 medarbetare är det bara myndighetschefen som flyttar med.

Tillväxtverket
Omlokaliseringen från Stockholm av 20 tjänster till Östersund och 10 till Malmö är klar. Ingen medarbetare har valt att flytta med.Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

2 medarbetare av 17 valde att följa med till Skellefteå när myndigheten omlokaliserades dit. Rekrytering av nya medarbetare är nästan färdigställd.Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

3 av cirka 60 medarbetare har flyttat med. Under 2019 beräknas cirka 20 medarbetare pendla mellan Stockholm och Växjö.Tullverket

39 tjänster har omlokaliserats till Malmö. 2 medarbetare har valt att flytta med.


Myndigheten för tillgängliga medier

Den 1 januari 2020 ska myndigheten – förutom nyhetstidningen 8 Sidor – omlokaliseras till Malmö. Det är ännu oklart hur många av medarbetarna som kommer att flytta med, om ens några. Cirka 100 tjänster berörs av flytten. I skrivande stund har 23 valt att avsluta sin anställning på myndigheten. 10 personer är tjänstlediga för att prova på annat arbete eller för tidsbegränsad anställning på annan statlig myndighet.

Mikael Bergling
Första publicering: Jusektidningen (2019)


Nu sjunker lärarlönerna – igen

Lärares och förskollärares löner sjunker jämfört med genomsnittslönerna i Sverige. Trots allt tal att om att erfarenhet ska premieras minskar...

Fler vill ha kortare arbetstid

Var fjärde medlem i akademikerfacket Akavia vill gå ner i arbetstid även om det innebär lägre lön. Majoriteten arbetar hellre fyra dagar i veckan än...

Mamma och pappa avgör lärarbehörighet

Elever med lågutbildade föräldrar har i lägre utsträckning behöriga och legitimerade lärare än elever vars föräldrar är högutbildade. – Ett sätt att...