Vägrar försäkra hjärtsjuka barn

mar 12, 2019 | Sjukvård

När Ida och Joel Rundgren Doller ville teckna en traditionell barnförsäkring för sonen Edward blev det nobben.
– Han föddes med ett hjärtfel. Och då kan vi inte få en försäkring som även omfattar skador eller sjukdomar som har med hjärtat att göra, berättar Ida Rundgren Doller.

Med dottern Ingrid var däremot annorlunda.
– Hon är fullt frisk, och då är det inget problem att skaffa en barnförsäkring. Vi har fått hur många erbjudanden som helst av försäkringsbolagen.
I dagarna är det fem år sedan Edward föddes på Södersjukhuset i Stockholm.
– Graviditeten gick bra, precis som förlossningen. Men efter några timmar började Edward bete sig lite konstigt. Kontroll visade att hans syresättning var låg, men det trodde sjukvårdspersonalen berodde på att han hade fått vatten i lungorna och att det därmed skulle lösa sig av sig självt. Det var först dagen efter som de förstod att han hade ett hjärtfel.
*Vad hände då?
– Han kördes till barnintensiven på Karolinska sjukhuset i Solna. När han var tre dagar gammal flögs han ner till Lund för operation på Skånes universitetssjukhus av en förträngning på aortabågen.
– Operationen gick över förväntan. Som det ser ut nu behöver det inte bli några fler operationer.
*Hur länge var han i Lund?
– I två veckor. Därefter låg han inne på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna i ytterligare två veckor. Jag och Joel var med hela tiden.
När familjen till slut kom hem till lägenheten i Solna ansökte Ida och Joel Rundgren Doller om att få teckna en barnförsäkring för sonen Edward.
– Vi tog kontakt med det försäkringsbolag som vi hade våra andra försäkringar hos. Efter att fyllt i hälsodeklarationer och gett dem tillgång till Edwards journaler fick vi också ett erbjudande om en försäkring, men med en klausul för hjärtat.
– Undantaget innebär han – eller vi – inte kan få någon ekonomisk ersättning för skador eller sjukdomar som härrör till hans hjärtfel. Samma sak gäller om han som vuxen inte kan arbeta fullt ut.
*Vad tycker du om det?
– Jag tycker att det är fel. Vi vill kunna försäkra Edward på samma sätt som vi har försäkrat vår dotter Ingrid. Undantagen borde tas bort.
*Hade du någon gravidförsäkring?
– Bara en som var gratis och som nästan inte omfattade någonting. Jag visste inte då så mycket om försäkringar. I efterhand har jag förstått att jag borde ha tecknat en utökad gravidförsäkring. Då hade vi bland annat kunnat för ersättning för den tid vi låg inlagda på sjukhus och ett engångsbelopp.
Senare har familjen bytt försäkringsbolag till Folksam som samarbetar med Hjärtebarnsfonden.
– Men det är ingen större skillnad på villkoren i försäkringarna, förutom att i Folksams kan vi få hjälp av en oberoende kardiolog vid bedömning om en eventuell framtida skada eller
sjukdom har med Edwards hjärtfelet att göra eller inte, viket är bra.
*Hur mår han idag?
– Han är pigg och glad som vilken femåring som helst och inte påverkad av operationen. Men han har en trång mitralisklaff och går på årliga uppföljningar. Idag är detta inget som påverkar honom, men vi vet inte hur det blir senare under uppväxten.

Inget av de större försäkringsbolagen är villig att ge hjärtsjuka barn samma försäkringsskydd som friska barn.

Vi har frågat de större svenska försäkringsbolagen om de försäkrar barn med kända medfödda hjärtfel på samma villkor som friska barn. Svaret från samtliga är nej. De försäkrar visserligen barn med kända hjärtfel, men då med förbehåll.
– Sedan 2006 finns det en så kallad kontraheringsplikt när det gäller personförsäkringar. Enligt den ska ett försäkringsbolag teckna en försäkring, som man har i sitt sortiment, om en kund begär det. Men bolaget får säga nej om det finns särskilda skäl för det, till exempel att en person bedöms ha en högre risk att utnyttja försäkringen. Det skall alltid göras en individuell bedömning, säger Marie Hosinsky på Svensk Försäkring som är försäkringsföretagens branschorganisation.
– När det gäller barnförsäkringar är det tre procent av barnen som helt nekas försäkring. Tio procent får en begränsning av sin försäkring, till exempel för hjärtfel.
*Varför då?
– Man måste förstå att privat försäkring är ett komplement till socialförsäkringen och att de båda försäkringarna utgår ifrån olika principer. Socialförsäkringen är obligatorisk, utgår ifrån en premiesolidaritet och ger ett grundskydd. Privat försäkring är frivillig och bygger på att premien ska täcka den risk du som individ tillför försäkringskollektivet. En person med högre risk får därför betala en högre premie eller inte teckna försäkringen.
Det är en princip som Hjärtebarnsfondens ordförande Linda Sundberg är kritisk mot.
– Vi tycker att alla barn i Sverige bör ha samma rättigheter och samma möjligheter att försäkras. Det borde vara en självklarhet.
*Vem ska betala för det?
– Det kan vi göra solidariskt genom att man höjer premien för alla barnförsäkringar. Då kan de även de som råkar födas sjuka få ett bra försäkringsskydd, vilket inte minst viktigt när de blir äldre och ska komma ut i arbetslivet. Många vuxna med medfödda hjärtfel har nedsatt arbetsförmåga och kan inte arbeta heltid. Om de är bra försäkrade sedan de var barn, kan de få en ekonomisk kompensation som förhoppnings gör det möjligt för dem att leva som alla andra.
– Jag skulle också önska att det även fanns en försäkring som gjorde att föräldrar till barn med exempelvis medfött hjärtfel kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst när de behöver vara hemma eller på sjukhus med sitt barn. Idag är det ekonomiskt svårt för många.

Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson, som häromåret utredde hur kontraheringsplikten fungerar i praktiken, menar att konsumskyddet behöver stärkas när det gäller personförsäkringar.
Visserligen förbjuder plikten försäkringsbolag att neka någon en personförsäkring om det inte finns särskilda skäl för det. Men enligt Gunnar Larssons utredning uppvisar den praktiska tillämpningen av lagen stora brister:
*Vissa grupper av människor har svårt att få teckna en personförsäkring till normala villkor, eller att få teckna någon överhuvudtaget.
*I en del fall nekar försäkringsbolagen ansökningar utan att göra den individuella bedömning som lagen kräver.
*Det förekommer att den som har nekats en personförsäkring inte får en tillräckligt tydlig motivering till varför.
– Alla som ansöker om personförsäkringar ska behandlas som individer och inte som en del av ett kollektiv. Det gäller så klart även hjärtsjuka barn, säger Gunnar Larsson som i sin utredning föreslår att lagstiftningen skärps på flera områden:
*Beslut att neka någon en personförsäkring måste baseras på en individuell bedömning av hälsotillståndet hos den som ska försäkras.
*Det är försäkringsbolagets ansvar att ta reda på de hälsouppgifter som behövs för en sådan individuell prövning.
*Ett försäkringsbolag som nekar någon en personförsäkring måste kunna visa att det finns medicinskt vetenskapligt stöd för de bedömningar som bolaget har baserat sitt beslut på.
Sedan Gunnar Larsson i slutet på maj 2016 överlämnade sitt förslag till justitieminister Morgan Johansson har försäkringsbranschen genomfört en del frivilliga förändringar. Några förslag till lagstiftningsförändringar har däremot inte lagts på riksdagens bord.
Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, menar att en medfödd sjukdom som gör att det kan vara svårt att teckna en komplett barnförsäkring inre är något skäl för att inte försöka.
– Jag uppmanar alla föräldrar att dessutom skicka in ansökningar till flera bolag samtidigt. Förutom att försäkringsbolagens bedömningar kan variera, ska det göras en individuell prövning av varje enskilt barn. Det gör att det ett bolag kan tacka ja, även om ett annat har lämnat ett negativt besked.
– För den som nekas en individuell barnförsäkring för sitt barn, kan en gruppförsäkring, till exempel via arbetsgivaren, facket eller en annan organisation, vara ett alternativ. Vid tecknande av gruppförsäkringar görs det i allmänhet ingen hälsoprövning eller riskbedömning.
*Gäller det även för barn med exempelvis kända medfödda hjärtfel?
– Ja, men för alla barnförsäkringar gäller att ingen skada eller sjukdom som var konstaterad när försäkringen tecknades omfattas av den. Däremot gäller försäkringen för sjukdomar som inte är kopplade till hjärtfelet, till exempel om barnet skulle drabbas av diabetes senare i livet.
*Hur viktigt är det med en gravidförsäkring?
– Det finns två varianter av gravidförsäkringar: de som är gratis och de som man betalar för. Gratisförsäkringarna är ett sätt för försäkringsbolagen att locka till sig kunder och fungerar i princip som en olycksfallsförsäkring.
– Den gravidförsäkring som i praktiken betyder något är den som man betalar för. Den kan bland annat ge ett skydd om barnet skadas vid förlossningen eller får en skada på grund av för tidig födsel. Vissa försäkringar ger även ersättning för medicinsk invaliditet vid sjukdom. Försäkringen kan dessutom ge viss ersättning till mamman vid graviditets- och förlossningskomplikationer. Den kan också ge en ge en engångsersättning på 50 000 kronor om barnet föds med en viss diagnos, bland annat allvarligt hjärtfel. Ett vanligt missförstånd är att gravidförsäkringen automatiskt övergår i en barnförsäkring. Så är det inte. Det är två helt olika försäkringar.

Mikael Bergling
Första publicering: Tidningen Hjärtebarnet

Hjärtsjuka barn får gammal medicin

Hjärtsjuka barn får gammal medicin

Hjärtsjuka barn får inte tillgång till ny och avancerad medicin lika snabbt som vuxna. – Det borde vara är en mänsklig rättighet att barn ska få...