Spelet om skolmiljarderna

jan 1, 2024 | Politik, Utbildning

Höga offentliga tjänstemän, lobbyister och före detta och nuvarande politiker.
I potten ligger mer än 50 miljarder kronor.
Det är så mycket som skolföretagen får av kommunerna per år – nästan lika mycket som hela rättsväsendet kostar.
Välkommen till det skolindustriella komplexet.

MÅNGA AV FRISKOLEFÖRETAGENS och friskolebranschens företrädare och lobbyister har en bakgrund som politiker eller politiska tjänstemän.
Den nya skolministern Lotta Edholm (L) är ett bra exempel. Efter många år som politiskt ansvarig för Stockholms skolor blev hon 2021 styrelseledamot och aktieägare i den börsnoterade skolkoncernen Tellusgruppen, ett uppdrag hon nu enligt egna uppgifter har lämnat.
En viktig orsak till att skolföretag anlitar före detta politiker och politiska tjänstemän är att företagen är direkt beroende av politiska beslut för sin existens och möjlighet att tjäna pengar. Det har i sin tur skapat ett behov av god politisk förståelse, bra politiska kontakter och förmåga att kunna formulera sina egna intressen så att de uppfattas som allmänna.
– Jag tycker inte att det är konstigt att företag arbetar med lobbying, säger Andreas Fejes som är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.
– Den moraliska frågan bör i ställas till de politiker som väljer att gå in i en sådan verksamhet. Förtroendet för politiken påverkas när politiker ger sig in i välfärdsbranschen.

MÅNADERNA EFTER ETT regeringsskifte kan lite vanvördigt liknas vid politikens motsvarighet till fotbollens transferfönster. Förutom ett antal statsråd, byts det även ut en mängd statssekreterare, politiskt sakkunniga, pressekreterare och andra politiska tjänstemän. Totalt brukar det röra sig om några hundra personer som lämnar respektive stiger in i Rosenbad i samband med att en ny regering tillträder. Många av dem som lämnar går till olika typer av påtryckarjobb, till exempel som kommunikations- eller public affairschefer (PA) på företag eller organisationer eller som konsulter på företag som säljer sådana tjänster.
– Företagen behöver veta vad som händer i politiken och kunna föra fram sina synpunkter till politiker och andra beslutsfattare på rätt sätt, men också veta med vem och när man ska prata. Det är specialiserad kunskap som före detta politiker och politiska tjänstemän har, säger Stefan Svallfors, som är professor i sociologi vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm och som bland annat har forskat om lobbyister.
Vilken betydelse har de för de politiska beslut som fattas?
– Det är en fråga som det är nästan omöjligt att svara konkret på. Men jag tror att de i vissa lägen kan ha stor betydelse. Lobbyister var till exempel väldigt aktiva när det gällde att få Sverigedemokraterna att byta fot i frågan om vinster i välfärden. Å andra sådan skedde det mot bakgrund av att det fanns ett intresse från Sverigedemokraterna att i framtiden kunna göra uppgörelser med den borgerliga sidan i politiken.
Stefan Svallfors lyfter ett antal farhågor kring politiker och politiskt anställda som går vidare till påtryckarbranschen.
– Ett sådant gäller om de redan innan de lämnar politiken börjar låta sina beslut och överväganden färgas av vad de tror är bra för den egna karriärutvecklingen.
– En följd av att politisk kunskap köps och säljs på en marknad är också att den allmänna ojämlikheten i samhället får ett ännu starkare genomslag i politiken. Att använda sig av lobbyister är ett dyrt sätt att bedriva politik på, oavsett om det är frågan om anställd personal eller inhyrda konsulter.

HÖSTEN 1991 ANSTÄLLDE den då nytillträdde borgerliga regeringen, som bara några månader senare införde friskolesystemet, en mängd politiska rådgivare, bland annat Anders Hultin (M) som i dag är ägare av friskolekoncernen Watma Education AB.
Andra som började arbeta i Regeringskansliet vid ungefär samma tidpunkt var Per Egon Johansson (KD) som i dag äger Raoul Wallenbergskolan, Thomas Gür som är ordförande och aktieägare i friskolekoncernen Tellusgruppen, i vars styrelse den nya skolministern Lotta Edholm (L) satt i tills hon blev minister, och Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton.
Sedan dess har friskolemarknaden vuxit dramatiskt och även delvis ändrat inriktning. År 2020 gick nästan fyra femtedelar av friskolepengarna till vinstdrivande aktiebolag. Vid millennieskiftet var andelen ungefär hälften, enligt en LO-rapport.
De stora koncernerna svarar i dag för en allt större del av marknaden. De fem största omsatte nästan 18,7 miljarder kronor 2020/21, vilket var mer än en tredjedel av hela friskolesektorn. Samma verksamhetsår gjorde de ett samlat rörelseresultat på 1,4 miljarder kronor.
Överskottet skapades bland annat genom stordrift i kombination med långt utvecklad samordning, förhållandevis låg lärartäthet, fler obehöriga – och billigare – lärare än många av sina kommunala motsvarigheter och en förmåga att attrahera mindre kostnadskrävande elever.
Det är affärsmodell som av allt att döma lockar till sig såväl stora som små investerare. Den stickprovsgenomgång av några av de största privata skolkoncernernas aktieböcker som Skolvärlden gjorde i våras visade på en stor blandning av ägare.
På skärmen dök det upp pensionsfonder, riskkapitalister, några av Sveriges mest kända artister och idrottsstjärnor, religiösa församlingar, tidigare politiker och statliga topptjänstemän och en av Sveriges mäktigaste mediedirektörer.
Enligt vad han själv berättade i en intervju i våras var den nye arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L) åtminstone då aktieägare i den snabbväxande skolkoncernen Atvexa.

LÄRARENS MARCUS LARSSON, som driver tankesmedjan Balans, har under flera år intresserat sig för, kartlagt och kritiserat kopplingen mellan politiker, lobbyister och friskolebranschen.
– Företagen agerar rationellt. De gör det som är bra för deras vinst. För den som till exempel driver en skolkoncern med huvudsaklig verksamhet i Stockholm med omnejd är det inte dumt att ha en person i styrelsen som har haft det högsta politiska ansvaret för Stockholms skolor. Det är bra att känna sina konkurrenter, men även att ha en dörröppnare.
Vilken betydelse har kontakter för politiska beslut?
– Det kan man bara gissa, men det är tydligt att flera av de här personerna känner varandra privat, umgås och ingår i samma nätverk.
– När Moderaternas dåvarande partisekreterare Gunnar Strömmer (i dag justitieminister) för några veckor sedan fyllde 50 år uppvaktades han av bland annat Tellusgruppens ordförande Thomas Gür och Gunnar Hökmark som bland annat sitter i den så kallade Valfrihetskommissionen. En annan besökare var PA-konsulten Göran Thorstenson som ingår i skolkoncernens Watmas styrelse och som dessutom äger en sommarstuga ihop med Ulf Kristersson och dennes hustru.
Man får väl gå på fest?
– Det är inget fel att gå på fest eller att människor äger sommarstugor ihop, men jag tycker att det är hög tid att diskutera vilken betydelse personliga kontakter och nätverk har för den politik som förs. Det är till exempel värt att nota att Academedias aktiekurs steg när valresultatet stod klart, säger Marcus Larsson.
Efter att det så kallade Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna presenterats förklarade Academedias vd Marcus Strömberg:
– Vi välkomnar många av de förslag som står i Tidöavtalet och ser fram emot att de utreds och genomförs. Många av de förslag Academedia tagit fram genom åren finns med här.

Fakta: Viktiga aktörer i det skolindustriella komplexet

*Academedia
– Håkan Sörman. Styrelseledamot. Föreslagen att bli ny ordförande i Academedia. Före detta vd för SKL/SKR och landshövding. Styrelseordförande i Karolinska Universitetssjukhuset och statlig utredare av det statliga sektorbidraget till skolan
– Ann-Marie Begler. Styrelseledamot: Före detta generaldirektör Skolinspektionen, Brottsförebyggande rådet och Försäkringskassan samt överdirektör Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen.
– Alice Teo­dorescu Måwe. Chef Public Affairs. Före detta huvudsekreterare Moderaternas idé­program.

*Aprendere skolor
– Paul-Eric Lindquist. Ordförande. Före detta kommun­styrelsens ordf Lidingö och landstingsråd (M) i Stockholm.
– Lars Tunberg. Styrelseledamot och före detta vd: Kommun­politiker Täby (L). Ersättare i Gymnasie- och näringslivsnämnden samt kommunfullmäktige.

*Almwik (Raoul Wallenbergskolan)
– Per-Egon Johansson. Ordförande och ägare. Före detta partisekreterare och statssekreterare (KD).

*Internationella engelska skolan
– Carola Lemne. Ordförande. Före detta vd på Svenskt Näringsliv.
– Gunilla Carlsson. Styrelseledamot. Före detta statsråd (M).
– Linda Norberg. PA-chef. Före detta PA-konsult, presschef Moderaterna och ordförande i utbildningsnämnden i Nacka.
– Lars Anders Johansson. Presschef. Före detta PA-expert Villaägarna och redaktionschef Timbro.

*Watma group (Bland annat Fria Läroverken och Nordic International School)
– Anders Hultin. Vd och ägare. Före detta politiskt sakkunnig utbildningsdepartementet (M). Grundare av Friskolornas riksförbund. Före detta vd för Kunskapsskolan och konkursade skolkoncernen JB-Education
– Göran Thorstenson. Styrelseledamot. Före detta politisk sakkunnig i Regeringskansliet (M). Seniorrådgivare PA-byrån Nordic Public Affairs där Helena Dyrssen, före detta statssekreretare (L), är vd. Tidigare konsult på bland annat Kreab. Äger sommarstuga tillsammans med Ulf Kristersson och dennes hustru (som tidigare var affärspartner med Göran Torstensson).

*Lärande i Sverige
– Anders Frostell. Styrelseledamot. Före detta politisk tjänsteman (FP/L). Styrelse­ledamot i bland annat Norr­köpings Tidningars Media AB. Konsult Kreab.

*Kunskapsskolan
– Peje Emilsson. Ordförande och grun­dare. Före detta M-politiker. Familjen äger bland annat Kunskaps­skolan, PA-byrån Kreab och opinionsinstitutet Demoskop. Enligt egna uppgifter sms-vän med Ulf Kristersson.
– Tobias Krantz. Styrelseledamot. Före detta statsråd och riksdags­ledamot (L). Chef för utbildning och forskning vid Svenskt Näringsliv, konsult på PA-byrån Diplomat Communications.
– Mikaela Valtersson. Före detta riksdagsledamot (MP).
– Sofia Klang.Kommunikationschef. Före detta informations­sekreterare MP, samhällspolitisk chef Lärarförbundet och konsult PR/PA-byrån Westander.

*Tellusgruppen
– Thomas Gür. Ordförande. Före detta pressekreterare regerings­kansliet (M).
– Bijan Fahimi. Vd och huvudägare. Fd FP/L-politiker (partistyrelse och vik riksdagsledamot). Tidigare vice ordförande i Almega Tjänsteföretagen och ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse.
– Lotta Edholm. Före detta styrelse­ledamot. Skol­minister (L). Före detta skol­borgarråd i Stockholm, riksdagsledamot och konsult på byrån Teneliusholm. Tidigare gift med Lars Leijonborg, före detta utbildningsminister, partiledare (L) och ordförande i Fri­skolornas riksförbund.

*Friskolornas riksförbund
– Per-Arne Andersson. Ordförande. Före detta chef för utbildning och arbetsmarknad på SKR.
– Joakim Ollén. Styrelseledamot. Före detta riksdagsledamot (M), kommun­styrelsens ordförande Malmö och ord­förande i Svenska kommunförbundet. Medlem av PA/kommunikationsbyrån Ehrenberg Sörensens rådgivande styrelse. Vd fastighetsbolaget Kunskapsporten.
– Ulla Hamilton. VD. Före detta kommunfullmäktige och borgarråd Stockholm (M) samt politiskt sakkunnig i Regeringskansliet, kommunikationschef Svenskt Näringsliv och PA-konsult m.m.
– Anita Westerberg. Styrelseledamot. Vd och grundare Hudikskolan & Hudikgymnasiet. Före detta S-politiker.
– Stefan Koskinen. Styrelseledamot. Förbundsdirektör för Almega Tjänste­företagen. Tidigare chefredaktör Norrtelje Tidning.
– Ylva Skoogberg. Pressansvarig. Före detta politiskt sakkunnig (C) i Regeringskansliet.

*Valfrihetskommissionen
– Gunnar Hökmark. Ordförande. Före detta parti­sekreterare, riksdagsledamot och EU-­parlamentariker (M). PA-konsult Kreab som ägs av Kunskapsskapsskolans ägare Peje Emilson.
– Stefan Stern. Före detta statssekreterare (S), styrelseledamot i opinionsföretaget Demoskop som ägs av Kunskapsskolans ägare Peje Emilsson. Kommu­nika­tionsansvarig för Nordstjernan (största ägare i bland annat vårdkoncernen Attendo, bygg­företaget NCC och Prima vård).
– Mikaela Valtersson, chef för externa relationer Kunskapsskolan. Före detta riksdagsledamot Miljöpartiet.
– Maria Rankka. Före detta politiskt sakkunnig (M) och vice ordförande MUF, vd på Stockholms Handelskammare, Timbro och styrelseledamot i Internationella engelska skolan.

*Övriga
– Lars Strannegård. Rektor Handelshögskolan. Före detta styrelseledamot Internationella engelska skolan.
– Hans Bergström. Före detta politiskt sakkunnig FP/Liberalerna, chefredaktör på Dagens Nyheter och styrelseledamot i Internationella engelska skolan.
– Anders Morin. Ansvarig välfärdspolitik Svenskt Näringsliv. Kommunpolitiker (L) Sollentuna.
– Andreas Åström. Stabschef Liberalerna. Före detta Almegas näringspolitiska chef och kommunikationschef Handelskammaren i Stockholm.
– Annika Billström. Ordförande i Minervaskolan i Umeå. Före detta finansborgarråd i Stockholm (S).
– Ole Salsten. Delägare i friskolan Viljaskolan. Blev känd när det för några år sedan avslöjades att han tillsammans med en kollega tjänat flera hundra miljoner kronor på sin tidigare (hårt kritiserade) skolkoncern Baggium. Före detta kommunalpolitiker (S).
– Patrick Gladh. Rektor och delägare friskolan Viljaskolan, före detta kommunal­politiker (S).
– Fredrika Fredmark. Före detta kommunikationschef och tf vd för Friskolornas riksförbund. Tidigare bland annat biträdande planeringschef i Regeringskansliet (MP) och konsult på PR/PA-byrån Westander.
– Claes Nyberg. Före detta vd för Friskolornas riksförbund. Fullmäktige­ledamot (C) och ledamot av utbildningsnämnden i Stockholm. Tidigare bland annat presschef på Lärar­förbundet och PA-konsult.
– Sofia Larsen. Före detta ordförande Friskolornas riksförbund. Vd för Svensk Handel. Före detta riksdagsledamot (C), styrelseledamot och chef för Academedias för- och grundskolor.
– Lars Leijonborg. Före detta ordförande Friskolornas riksförbund. Före detta utbildningsminister, partiledare (PF/L) och konsult PA-byrån Diplomat Communications.
– Andreas Arvidsson. Presschef Liberalerna. Före detta PA-chef Friskolornas riksförbund. Tidigare politisk tjänsteman (L) på utbildningsdepartementet.
– Widar Andersson. Före detta ordförande Friskolornas riksförbund. Politisk redaktör Folkbladet. Före detta riksdagsledamot (S).

Fakta: Många lobbyister
*Några år efter att regeringen Bildt och dess politiska med­ arbetare 1994 lämnat in in passerkorten till Regeringskansliet arbetade 36 procent av dess rådgivare som inte var kvar i politiken med olika typer av påtryckarjobb, till exempel som kommunikations­ eller public affairschefer (PA) på företag eller organisationer eller som konsulter på företag som säljer sådana tjänster.
*Efter att Socialdemokraterna 2006 förlorat valet gick 56 pro­cent av regeringens politiska tjänstemän till påtryckarjobb.
*Åtta år senare gjorde 64 procent av alliansregeringens rådgivare en motsvarande resa.

Mikael Bergling
Första publicering: Tidskriften Skolvärlden 2022.

Därför avgick kommuntopparna

Sedan valet har drygt 200 kommunal- och regionråd avgått i förtid.De flesta har lämnat av privata skäl eller för att de har fått nytt jobb.Några har...

Nu sjunker lärarlönerna – igen

Lärares och förskollärares löner sjunker jämfört med genomsnittslönerna i Sverige. Trots allt tal att om att erfarenhet ska premieras minskar...

Statliga utredare på dubbla stolar

Demokrati förutsätter transparens och tydlig rollfördelning. – Det är till exempel direkt olämpligt att statliga utredare har egna ekonomiska...

Lönsam marsch från politik till PR

Efter valet i september väntar en växande reservarbetsmarknad på många politiker och politiska rådgivare. Dessutom en ekonomiskt mycket lukrativ...

Striden om skolpengen

Mer än var fjärde kommun har under de senaste två åren betalat ut extra ersättning till friskoleföretag för att den egna skolverksamheten har gått...

Hemliga svenska skolor

Det är inte bara Skolverkets uppgifter om enskilda skolors resultat och lärarbehörighet som inte är offentliga efter den 1 september. Det gäller...